เพื่อนร่วมรุ่น รร.บางใหญ่รุ่น18

สมเกียรติ บุญรอด 0816482902

เชาวนี เกตุทรัพย์  0823611092

เจริญ ยิ่งสกุล 081-7548298


โสภา พิรมย์เนตร 087-0962951

ประกอบ  น้อยรักษ์ 089-0989273





สมพร สังข์ขาว 086-5435797
สุมนตรี เลี้ยจู 080-4464655






ปรีชา ลิ้มสุข 085-1747948

สาโรช บัวลอย 085-1994633

ปรีชา ภู่พันธุ์ 081-761-7592
พงษ์ศักคิ์(ศรี) สุขสะอาด 081-9083654
สุกันญา ลิ้มวงศ์พิพัฒน์  (สมจิตร เก็จสวา)
 
 


มัลลิกา(อ้อ)  จารุวรรณ  0879967502
 

พิไทย  ทองปาน 0815581955
 
มนัส  ทองเอี่ยม  0815648191

นำชัย  บุญลือ  0816972145

ศักคิ์รินทร์  ดีเอี่ยม  0895155118

กาญจนี  กลิ่นทองคำ  0837841901

บังอร  ช้างสอน 0814459335
 


ชัชวาล  งามแฉล้ม  0895001047

ณัฐพล(เรวัฒน์  จุลทรัพย์พงศ์  0816222446

ลูกอินทร์  ขวัญเนตร์  0850201126

บุญช่วย(ปื้ด)  ทรงทรัพย์  0818025769


 
สุพัฒน์  อุยยานนท์  0846679347

จำปา  ดียิ่ง(อินทร์สุข)  0890421864

พรพิมล  นามชุ่ม  0868907552

ราตรี  การโภคี  0869825139

ปรุงจิตตื  ศิริประกอบ  028331300

กฤษณะพร(ไก่)  เอี่ยมปรีดา 0811438776

พ.ต.ท.หญิง ศิริยาภรณ์  ช้างพุ่ม  0869971828

พ.ต.อนันต์  ทองมอญ  0866091533

ศิริวรรณ(ตัน)  พรพิศาลทรัพย์  0817530257

อุ่เรือน (ตุ๊ก)  บุญสายบัว  0859109659

ศิริชัย  เดชะคัมพร  0815951372

คงศักคิ์  นาคประดิษฐ์  0813754632

รุ้งสิตา(รุ่งทิวา) ลืชาธรรม  0832477794

ปรีชา  ระย้าแก้ว  0816972143

สุรชัย  อบเทศ  0870819713

สุนทร  กุฎีพันธ์  0898826506

รุ่ง  กลีบบัว  0867757663

สมชาย  ภู่โหมด  0890314747

อนุลักษณ์  อ่อนนุ่ม  0899273628

สมภพ  บัวทรัพย์  0867727487

ประทิน  ภู่ขำ  0865116869

พิชัย(ติ่ง)  ทองเครือ  0858499053


วันทนา  น้อยใจ  0861061883

รจรินทร์  ภู่โหมด(รื่นเสือ)  0890314747

ประเมศร์  โพธิ์เหม็น 0847609926

ปราณี  อบเทศ(ภู่พันธ์  0850651630

สมพงษ์  ทองกร  0894846454

นกแก้ว  พ่วงสมจิตร์  0869880063

อารีย์ บ้วทรัพย์(วาดเขียน)  029034838

อุไรวรรณ(แป๋ว)  ดีจริง  0850447319,029034074

บุญเลิศ  สังข์ขาว  0819211247

พรรรณนีย์  นาคเนียม(พ่วงสมจิตร์)  0850131728

บุญสืบ  กันต่าย  0815334620

ฉลวย  เข็มกลัด 0819348531

บุญเชิด  ดียิ่ง  0890421864

ณสิตา(สมบัติ)  อรัญยะพันธ์(อ่วมอิ่ม)  0898257530,024491605

ธนาทิพย์(เบ๊อะ)  สิงห์ปาน  0852925554,0837553477

สัมพันธ์  วรรณวัฒนา  0877002520

พุฒิ  ทองผิว  0823324961

พิเชษฐ์  เขียวแกร  0869874381

วัฒนะชัย(ฉุ)  วิภูสิทธิ์พงษ์พันธ์  0897658853

ณรงค์ศักคิ์  สังกลัดทอง  0873532257

จ.ส.อ.สัมพันธ์  มีมุ้ย  0899212194,0830524498

ประเสริฐ(หิ้ว)  สุขใย  0891412744
 


จ.ส.อ.สมชาย  อมาตยกุล  0813381479

สันธาร(บัว)  ศร๊ทอง  0879018158

ช้ยชนะ  จันทร์โรจนื  0898871206

ถนอม  ฟักป้อม  0868113609

ด.ต.ศิริ  แตงฉาย  0815834748

สุริทร์(หรอ)  ทองเรือง

ประสงค์  พ่วงจีน  0896730099

นิยม  ทรัพย์ขวัญ  0814490973

ธงชัย ฟักเล็ก 0814412871

อัมพร  ศรีอ่อน  029247642,  0819418537

สุนีย์(ขาว)  ปานเปาว์  0865653529


นิภาพรรณ(แจ๋ว)  วันปาน  0860536868


อมร(จำเป็น)  น้อยรักษื  0861474700


ชูชาติ(จุ้ย)  ฤกษ์โต๊ะ  0814434794

ฉกรรจ์ ศรศิลป์  0893654944

          ณรงค์ นันทนพรัตน์(แซ่โค้ว) 0819067251
 
 



อาคม  ลีจาด
 





นรินทร์  บุญเที่ยง  0815334620
 



รัชนี  แก้วสามประการ 0817632179
 


บุญเรือน  จันทร์ก๋ง 0814337320
 


 



พรรณทิพย์(ปุ๊ย)  พุ่มไสว  0866553523
 

อัมพร  เอมเสม  0896022323


สายันต์  ดีเอี่ยม 0811103890



จุมพล  จิตรรังษี
 


จันทร์เพ็ญ  โพธิ์เงิน




ทองใบ  ตาดอยู่  0813997425
 












 


จรรยา  จาดเอี้ยง
 


ปฑิตตา(จุรี เนตรนิ่ม) ประชุมวงษ์  0851616935
 


ปิยะวัฒน์  เมฆพุก  0894115582


พ.จ.อ.วิโรจน์  กรุดอำ  0897926696

วิรัช บัวลอย



2 ความคิดเห็น:

 1. บังอร เห็นเธอเมลมาต่อว่ารูปเธอไม่สวย เราเปลี่ยนรูปให้ใหม่แล้วนะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2554 22:20

  ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนด้วยนะที่สูญเสีย

  ตอบลบ